ØÑÇÍ ÞÇáÈ : ãÏÑÓå ÎáøÇÞ
äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ ÏÑ ÊÇÑíÎ سه شنبه چهاردهم تیر 1390
نوع مطلب :دانلود روش تدریس مقطع ابتدایی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار اول ، مدرس هنر ابتدایی و ارزشیابی توصیفی

منبع : دانلود روش تدریس مقطع ابتدایی ،

روش تدریس كتاب های مقطع ابتدایی

روش تدریس فارسی (اول دبستان)         روش تدریس  علوم تجربی(اول دبستان)

روش تدریس تربیت بدنی (اول دبستان)        روش تدریس  هنر,(اول,دوم,سوم دبستان)

  روش تدریس  قرآن(اول دبستان)         روش تدریس  لوحه تربیت بدنی (سوم دبستان) روش تدریس  لوحه تربیت بدنی (چهارم دبستان)    روش تدریس  لوحه تربیت بدنی (پنجم دبستان)

روش تدریس لوحه تربیت بدنی(اول دبستان)    روش تدریس  فارسی (دوم دبستان)

روش تدریس علوم تجربی(دوم دبستان)         روش تدریس تربیت بدنی (دوم دبستان)

روش تدریس قرآن(دوم دبستان)         روش تدریس  هدیه های آسمان (دوم دبستان)

روش تدریس  فارسی (سوم دبستان)        روش تدریس علوم تجربی(سوم دبستان)

روش تدریس قرآن (سوم دبستان)          روش تدریس تربیت بدنی (سوم دبستان)

روش تدریس فارسی (چهارم دبستان)       روش تدریس  علوم تجربی(چهارم دبستان)

روش تدریس قرآن(چهارم دبستان)      روش تدریس  هدیه های آسمان (چهارم دبستان)

روش تدریس تربیت بدنی (چهارم دبستان)         روش تدریس  فارسی (پنجم دبستان)

روش تدریس علوم تجربی(پنجم دبستان)      روش تدریس قرآن(پنجم دبستان)

روش تدریس تربیت بدنی (پنجم دبستان)    روش تدریس لوحه تربیت بدنی (دوم دبستان)

روش تدریس هدیه های آسمان (سوم دبستان)äæÚ ãØáÈ : روش تـدریس¡