*کلاس درس * عمومی
تبليغات
آرشيو موضوعي
» آو ا ی مــــــــدرســـه
» نمونه سوال نوبت دوم
» کلاس ششم
» دانلود نمونه سوال تیز هوشان و نمونه دولتی
» دانلود اسلایدهای زیبا
» دانـــــــــســــــــــــــــتنـــــی ها
» آمـــــــــــوزش قـــــــــــــــــــرآن
» بــخــــــــــــوانیم بــــــــنویسیم
» ریـــــــــــــــاضـــــــــــــــــــی
» علــــــــــوم تجـــــــــــربی
» هدیه هـــــــای آسمان
» تعلیمـات اجتمــاعی
» کتـاب درسی
» بانک سوال
» روش تـدریس
» طـــ ــــرح درس
» کاردســـــــــــــتی
» تــرانه هــــای کودکانه
» متفــــــــــــــــــــ ـــــرقه
» آمــــــــــوزش خــط تحریری
» دانـــــــــــلــــود کــــــتـــــاب
» دانلود آهنـــگ هـای کـودکــانه
» ســـرگرمــــــی و لــــطـــیفه
» مـــعــما هـای ریـــاضـــــی
» عــــــــــــــکــس
» مـــقــا لـه
» نمــــــونه ســتـــوال کـــلاس اول
» نــمــو نــــه سـوال کـلاس دوم
» نـمـونه ســوال کـلاس سـوم
» نمونه سوال کـلاس چهارم
» نمـونه سوال کلاس پنجم
لینک به ما
حامي وب سايت شما
لينك دوستان
اطلاعات

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

دانلود نمونه سوالات , طرح درس , اسلاید ,کتاب , مقاله سخنان بزرگان و هرچیز خواندنی
نويسنده وبلاگ:
آمار سايت
خبرنامه
امكانات
صفحه خانگي   افزودن به علاقه منديها   ارسال ايميل   RSS 2.0   آمار وب سايت
" "
مديريت وب سايت مدير تبليغات  
موضوع : بانک سوال   ساعت : 21:15
 • نشانه ی مکث کوتاه کدام است ؟

الف ) دونقطه

ب ) درنگ نما

ج ) علامت تعجبی

د ) نقطه 

 •  گدام گزینه ارتباط کمتری بابقیه دارد ؟

الف )  آشامیدنی

ب )  دیدنی

ج )  سینی 

د ) خواندنی

 • ........ از هیجان انگیز ترین بخش های داستان است .

الف )  قهرمان داستان

ب )  عنوان داستان

ج )   اوج داستان

د ) شناسنامه داستان

 • کدام یک کنایه نیست ؟

الف )  خواستن توانستن است.

ب )  پنبه راازگوشت بیرون کن

ج )   سربه هوا

د ) خانه به دوش

 • کدام دسته ازکلمات زیر ارتباط کمتری با سایر گزینه ها دارد ؟

الف )  نقش ، نقاش ، نقوش

ب )  اثر ، موثر ، آثار

ج )   علم ، معلم ، عمل

د ) درس ، تدریس ، مدرسه

 • املای کدام باتوجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )  صبحدم : صبح زود

ب )  صبور : بردبار

ج )   صخره : تخته سنگ

د ) صهل : آسان

 •  کدام گزینه درست معنی نشده است ؟

الف ) خریف : پاییز

ب  ) خرسند : خوشحال

ج )  خان : امیر

د ) خوان : امیر

 • در کدام یک ازکلمات زیر رانمی توان با اضافه کردن « با » و « بی » دو کلمه مخالف ساخت ؟

الف ) سواد

ب  ) هنر

ج )  ادب

د )  راه

 •   کدام یک از فعل های زیر زمان گذشته رانشان می دهد ؟

الف )  خواندم

ب  )  می خوانی

ج )  خواهم خواند

د ) می خوانم

 •  درکدام یک ازگزینه های زیر غلطاملایی وجود دارد ؟

الف ) هرچیزی که خوار آید روزی به کار آید .

ب  ) پرندگان ازجایشان برخاستند .

ج )  مردم کویر خوار وخاشاک جمع می کردند .

د ) درقدیم مردم  روستا برای شخم زدن از خیش استفاده می کردند.

 •  دریک لغت نامه کدام کلمه زودتر نوشته می شود ؟

الف ) حرکت

ب  ) حرارت

ج )  حریصان

د ) حراست

 •  ازمیان گزینه های زیر مضاف ومضاف الیه را مشخص کنید .

الف ) لباس سبز

ب  ) چای خوش رنگ

ج )  کوه دماوند

د ) زبان گویا

 •  « هنگامی که آفتاب از  پشت کوه سرش را بالا آورد .» یعنی چه ؟

الف ) آفتاب غروب کرد

ب  ) هنگام ظهر است

ج )  آفتاب طلوع کرد

د ) هنگام سحر است

 •  ضمیر به جای کدام یک از موارد زیر قرار نمی گیرد .

الف ) فاعل

ب  ) صفت

ج )  نهاد

د ) مفعول

 •  معادل فارسی کلمات زیر به ترتیب کدام است ؟

 « هلی کوپتر ، آدرس ، پاراگراف »

الف ) هواپیما ، نشانی ، قسمت

ب  ) هواپیما ، نشانه ، بند

ج )  بالگرد ، نشانی ، بند

د ) بالگرد ، نشانی ، قسمت

 •  مخالف کلمه ظاهر کدام است ؟

الف ) آشکار

ب  ) نمایان

ج )  پنهان

د ) ظهور

 •  به کدام کلمه نمی توان « گین و ناک » رااضافه کرد ؟

الف ) سهم

ب  ) غم

ج )  تاب

د ) خشم

 •  عبارت « لقمان راگفتند : ادب ازکه آموختی ؟ گفت : ازبی ادبان » ازچند جمله درست شده است ؟

الف ) ۲

ب  ) ۳

ج )  ۴

د ) ۵

 •  درجمله ی « آریو برزن ازسرداران بزرگ ایرانی بود که درمقابل دشمن جانانه ایستادگی کرد . » جانانه از نظر دستوری چه نقشی دارد ؟

الف ) صفت

ب  ) مفعول

ج )  قید

د ) اسم

 •  کدام یک ازنظر پیام بابقیه تفاوت دارد ؟

الف ) سعی نابرده دراین راه به جایی نرسی

ب  ) نابرده رنج گنج میسر نمی شود

ج )   دست طلب نزد همان مور برد

د ) زکوشش به هرچیز خواهی رسید

 •  کدام یک از کلمات زیر فارسی می باشد ؟

الف ) سوال

ب  ) مختصر

ج )  معلم

د ) پاسخ

 •  کدام دسته از کلمات از نظر تلفظ باهم فرق دارند ؟

الف ) خوار ، خار

ب  ) خواست ، خاست

ج )  خاص  ، خواص

د ) خویش ، خیش

 •  درکدام گزینه نهاد فاعل نیست ؟

الف ) احمد در کلاس اول تحصیل می کند .

ب  ) احمد به دیدار دوستان خود می رود .

ج )  محمد بازحمت وسختی درس می خواند .

د ) او از حرف ها ی شما متعجب شد.

 • داستان «  تونیکی می کن ودر دجله انداز » از چه کتابی است ؟

الف ) گلستان سعدی

ب  ) شاهنامه

ج )  قصص الاانبیاء

د ) قابوس نامه

 •  ضمیر درجمله چه نقش هایی را می گیرد.

الف ) هرنقشی که ففعل بگیرد . 

ب  ) هرنقشی که صفت بگیرد .

ج )  هرنقشی که اسم بپذیرد .

د ) هرسه مورد

 •  قید دربیت زیر کدام است ؟

« جدا شدیکی چشم از کوهسار                   به ره گشت ناگه به سنگی دچار »

الف ) کوهسار

ب  ) ناگه

ج )  دچار

د ) سنگی

 •  نهاد جمله زیر کدام است ؟

« هفته ی گذشته ، شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود به گردش رفتند . »

الف ) هفته ی گذشته

ب  ) شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود

ج )  شاگردان پنجم ابتدایی

د ) به بنیاد علمی رفتند

 •  کدام یک ازترکیبات زیر مضاف و مضاف الیه است ؟

الف )  بهار امسال

ب  )  کوه بلند

ج )   مداد قرمز

د )  آب نوشیدنی

 •  باغچه بان درکدام شهر باغچه اطفال راتاسیس نمود ؟

الف )  تبریز

ب  )  مرند

ج )   تهران

د )  ایروان

 • کدام کلمه با سایرکلمات هم معنی نیست ؟

الف )  سهمگین

ب  )  ترسناک

ج )   مهیب

د )  دهشت

 • درکدام گزینه جمع ومفرد کلمه ی ذکر شده نادرست است ؟

الف )  رسوم ، رسم

ب  )  فنون ، فن

ج )   مناظر ، نظر

د )  ایام ، یوم

 • کدام کلمه با کلمات دیگرمناسبتی ندارد ؟

الف )  دبدنی

ب  )  خواندنی

ج )   نادانی

د )  نوشتنی

 •  کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد ؟

الف )  بلند

ب  )  دریا

ج )   انبوه

د )  دیدنی

 • کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف )  آموزگار

ب  )  یادگار

ج )   سیگار

د )  کردگار

 • به کدام گزینه زیر نمی توان جزء « ستان »  اضافه کرد ؟

الف )  گل

ب  )  تند

ج )   تاک

د )  کوه

 •  املای کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست آمده است ؟

الف )  آذوقه : غذا و توشه ی راه

ب  )  احتراز : دوری

ج )   التفاط : توجه

د )  باتلاق : لجن زار

 •  توضیح زیر مربوط به کدام گزینه می باشد ؟

« ایشان از غزل سرایان بزرگ ایرانی هستند که درشیراز زندگی می کردند وبه این شهر بسیار دل بسته بودند . »

الف )  سعدی

ب  )  حافظ

ج )   فردوسی

د )  پروین اعتصامی

 •  درجمله ی « کتابش را روی میز گذاشت . » ضمیر آن چندمین شخص است ؟

الف )  اول شخص جمع

ب  )  سوم شخص جمع

ج )   سوم شخص مفرد

د )  دوم شخص مفرد

 • عبارت « چه خوش گفت : زالی به فرزند خویش . » چه نوع جمله ای است ؟

الف )  پرسشی

ب  )  امری

ج )   خبری

د )  تعجبی

 • ازمیان گزینه های زیر موصوف وصفت را مشخص کنید ؟

الف )  شترصحرانورد

ب  )  دانشمند کوشا

ج )   گل قرمز

د )  هرسه مورد


نویسنده :   تاریخ : چهارشنبه پنجم آبان 1389 ساعت : 21:15 |

نرم افزار -  موبايل -  كاريكاتور -  آموزش -  اخبار آي تي -  فيلم -  لينكدوني -  تبليغات -  ارسال مطلب

Statistics | Atom | RSS 2.0 | RSD | E-Mail | Advertise
Copyright © 2005-2011 AsanDownload™ Design: Mahdi Hosting : BlogFa
تمامي حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي آسان دانلود محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سايت ها و نشريات تنها با ذکر منبع مجاز ميباشد

تبليغات
مطالب گذشته
آرشيو ماهانه
آپدیت آنتی ویروس
بسته ی به روز رسانی آنتی ویروس خود را دانلود کنید!
» McAfee® Enterprise
» Kaspersky® Antivirus
» Kaspersky® Antivirus Key
» Norton Antivirus
» Sophos Antivirus
» Avast! Antivirus
» Trend Micro™ PC-Cillin
» AVG Antivirus
» NOD32 Antivirus
» Command Antivirus
» eSafe Antivirus
\